Socjolingwistyka to czasopismo naukowe wychodzące od 1977 roku, wydawane w latach 1977-1990 przez Uniwersytet Śląski w Katowicach, a od 1991 roku przez Instytut Języka Polskiego PAN w Krakowie (ISSN 0208-6808). Twórcą Socjolingwistyki i jej wieloletnim redaktorem był prof. dr hab. Władysław Lubaś. Czasopismo adresowane jest do polskich i zagranicznych badaczy. Począwszy od numeru 29 (2015), publikowane są teksty w językach polskim oraz angielskim.

Socjolingwistyka jest rocznikiem poświęconym problematyce z pogranicza językoznawstwa i innych dyscyplin humanistycznych, przede wszystkim socjologii, antropologii kultury, literaturoznawstwa i politologii. W tematyce pisma mieści się szerokie spectrum zagadnień interdyscyplinarnych: m.in.: rozwój języka z perspektywy społecznej, kulturowej i politycznej, miejsce socjolingwistyki i socjologii języka pośród innych dyscyplin, dyskurs jako praktyka językowa i społeczna, metodologia badań socjolingwistycznych, sytuacja i status języków, mniejszości narodowych i etnicznych, polityka językowa, wielojęzyczność, socjolekty, idiolekty, język miasta i wsi, rejestry i style języka i literatury. Na łamach czasopisma drukowane są także recenzje i sprawozdania. 

Socjolingwistyka znajduje się na europejskiej liście czasopism humanistycznych ERIH Plus. W wykazie czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego należy do dyscypliny językoznawstwo (70 punktów).

Od 2015 roku (numer 29), wersją pierwotną czasopisma jest wersja elektroniczna, a każdy artykuł opatrzony jest numerem DOI. Pełne teksty artykułów wraz ze streszczeniami i słowami kluczowymi są zamieszczane na stronie internetowej czasopisma a następnie zostaną udostępnione w bazach danych CEJSH, BazHum oraz PBN/Pol-index. Treść numerów 27 (2013) i 28 (2014) dostępna jest także online w bazie danych CEJSH.