Honoryfikatywność jako sposób kształtowania relacji w populizmie

Słowa kluczowe: honoryfikatywność, populizm, dyskurs populistyczny, komunikowanie polityczne

Abstrakt

Artykuł ukazuje korelacje między formami honoryfikatywnymi stosowanymi przez polityka a kształtowaniem relacji zarówno między politykiem i jego odbiorcami (przyszłymi wyborcami), jak i innymi politykami, do których bezpośrednio lub pośrednio się zwraca. Analiza tego problemu wykazała konieczność uwzględniania kategorii honoryfikatywności w badaniach zarówno wizerunku polityka – przywódcy populistycznego, jak i językowo tworzonych przez niego relacji. Przedmiotem oglądu jest populistyczny dyskurs polityczny, który analizujemy z perspektywy politologicznej, jak i lingwistycznej. W artykule dokonano oglądu form honoryfikatywnych na poziomie systemowym, interakcyjnym oraz socjolingwistycznym. Potwierdzeniem poczynionych założeń jest analiza tekstów Pawła Kukiza, która wykazała, że polityk świadomie korzysta z gramatycznych i leksykalnych środków honoryfikatywnych w celu budowania swojej roli społeczno-politycznej oraz roli innych uczestników komunikacji politycznej.

Bibliografia

Albertazzi D., McDonnell D. 2008: Twenty-first century populism: The spectre of western European democracy, New York–London: Palgrave Macmillan.

Bralczyk J. 1999: O populizmie językowym, [w:] Gruszczyński W., Bralczyk J., Majkowska G. (red.), Polszczyzna w komunikowaniu publicznym, Warszawa: Oficyna Wydawnicza Aspra, 79–86.

Burda J. 2012: Prawda i kłamstwo w wypowiedziach populistycznych, Słowo. Studia Językoznawcze 3, 56–62.

Canovan M. 1981: Populism, London: London Junction Books.

Huszcza R. 2006: Honoryfikatywność. Gramatyka. Pragmatyka. Typologia, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Kajtoch W. (brw.): O języku poprawnym politycznie, Conversatio, 48–60, <http://www.pm.media.uj.edu.pl/documents/19112558/108702669/Galeria-Andreana.pdf> [12.03.2019].

Karwat M. 2006: O demagogii, Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.

Kazin M. 1995: The populist persuasion: an American history, London: Cornell University Press.

Kołodziejczak M., Wrześniewska-Pietrzak M. 2017a: Jak rozwalić system — populistyczny dyskurs polityczny na przykładzie wypowiedzi Pawła Kukiza, Etnolingwistyka 29, 225–244.

Kołodziejczak M., Wrześniewska-Pietrzak M. 2017b: Przywódca populistyczny i jego językowy obraz w aspekcie retoryki dominacji na podstawie wypowiedzi Pawła Kukiza. Perspektywa politologiczna i lingwistyczna, Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 24(1), 27–50.

Kostro M., Wróblewska-Pawlak K. 2016: Formy adresatywne w politycznym dyskursie medialnym: od socjolingwistyki do analizy dyskursu, [w:] Czachur W., Kulczyńska A., Kumięga Ł. (red.), Jak analizować dyskurs?Perspektywy dydaktyczne, Kraków: Universitas, 81–96.

Laclau E. 2009: Rozum populistyczny, tłum. T. Szkudlarek i in., Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.

Mudde C. 2007: Populist radical right parties in Europe, Cambridge, UK; New York: Cambridge University Press.

Nalaskowski F. 2012: Poprawność polityczna — ten zły, który nie istnieje, Kultura i Edukacja 2(88), 211–222.

Ożóg K. 2006: Język populizmu w polskich kampaniach wyborczych roku, [w:]: Witosz B. (red.), Style konwersacyjne, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 206–216.

Ożóg K. 2013: O niektórych mechanizmach retorycznych w tekstach populizmu politycznego, Poradnik Językowy 6, 35–43.

Szacki J. 2003: Pytania o populizm, Krytyka Polityczna 4, 28–41.

Taggart P. 2010: Populizm, lud i rdzenna kraina, [w:] Wysocka O. (red.), Populizm, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 77–98.

Taguieff P.-A. 1995: Political science confronts populism: from the conceptual mirage to real problem, Telos 103, 9–43.

Wasilewski J. 2006: Retoryka dominacji, Warszawa: Wydawnictwo Trio.

Wiles P. 2010: Syndrom, nie doktryna: kilka podstawowych tez o populizmie, [w:] Wysocka O. (red.), Populizm, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 25–43.

Opublikowane
2019-12-21
Jak cytować
Wrześniewska-Pietrzak, Marta Maria, i Małgorzata Kołodziejczak. 2019. „Honoryfikatywność Jako sposób kształtowania Relacji W Populizmie”. SOCJOLINGWISTYKA 33(1): 97-111. https://socjolingwistyka.ijp.pan.pl/index.php/SOCJO/article/view/41 (23 styczeń 2020).
Dział
ROZPRAWY I ARTYKUŁY