Redakcja "Socjolingwistyki" dba, by publikowane artykuły spełniały wymogi rzetelnej i uczciwej pracy naukowej. Poniższe zasady dotyczące etyki publikacji dla rocznika naukowego „Socjolingwistyka” zostały opracowane według wytycznych Komisji Etyki Publikacji (Committee on Publication Ethics, COPE). Wszystkie strony zaangażowane w proces publikacji (autor, redaktor czasopisma, recenzent i wydawca) powinny zapoznać się ze standardami zachowań etycznych stosowanymi w „Socjolingwistyce”.

1. Obowiązki redakcji

Bezstronność

Redaktor powinien oceniać nadesłane artykuły pod kątem zawartości merytorycznej, bez względu na rasę, płeć, orientację seksualną, przekonania religijne, pochodzenie etniczne, obywatelstwo lub upodobania polityczne autora (-ów).

Poufność

Redaktor naczelny oraz inni członkowie redakcji nie mogą ujawniać żadnych informacji na temat nadesłanego tekstu nikomu poza autorem (-ami), recenzentami, potencjalnymi recenzentami, innymi konsultantami redakcyjnymi i wydawcą.

Ujawnianie informacji i konflikt interesów

Niepublikowane materiały, zawarte w nadesłanych tekstach, nie mogą być używane w badaniach własnych członków redakcji bez jawnej, pisemnej zgody autora. Informacje lub pomysły uzyskane w trakcie recenzji powinny być traktowane jako poufne i nie mogą być wykorzystywane do osiągnięcia korzyści osobistych.

Decyzja o publikacji

Redaktor naczelny “Socjolingwistyki” jest odpowiedzialny za podejmowanie decyzji dotyczących publikacji nadesłanych tekstów. Ma obowiązek stosowania się do aktualnego stanu prawnego w zakresie zniesławienia, naruszenia praw autorskich i plagiatu. Redaktor naczelny może przy podejmowaniu decyzji porozumiewać się z innymi członkami redakcji lub recenzentami.

2. Obowiązki recenzenta

Wkład w proces redakcyjny

Recenzent wspiera redaktora naczelnego w podejmowaniu decyzji redakcyjnych oraz, poprzez komunikację redakcji z autorem, pomaga autorowi w doskonaleniu nadesłanego tekstu.

Terminowość

Recenzent, który nie nie jest w stanie przygotować recenzji w zaproponowanym terminie, powinien niezwłocznie powiadomić o tym redaktora tak, aby ten mógł się skontaktować z innym recenzentem.

Poufność

Każdy recenzowany artykuł musi być traktowany jako dokument poufny. Nie może być przedstawiany lub omawiany z innymi osobami oprócz osób upoważnionych przed redaktora naczelnego. Nie może być też wykorzystywany do uzyskania korzyści osobistych przez recenzenta.

Obiektywizm

Recenzenci powinni zachowywać obiektywizm w swoim postępowaniu. Personalna krytyka autora jest niedopuszczalna. Recenzenci powinni przedstawiać swój punkt widzenia jasno, używając przy tym odpowiednich argumentów.

Potwierdzenie źródeł informacji

Recenzenci powinni wskazywać opublikowane prace, istotne dla danego tekstu, które nie zostały w nim uwzględnione. Recenzent powinien także poinformować redaktora o wszelkich przypadkach znacznego lub całkowitego podobieństwa nadesłanego tekstu z innymi opublikowanymi materiałami.

Ujawnianie informacji i konflikt interesów

Uprzywilejowane informacje lub pomysły, z którymi recenzent zapoznaje się podczas swojej pracy, muszą być utrzymane w tajemnicy i nie mogą zostać użyte do osiągnięcia osobistych korzyści. Recenzent nie powinien podejmować się oceny nadesłanego tekstu, gdy zachodzi konflikt interesów wynikającego z rywalizacji, współpracy lub innej relacji z autorem.

3. Obowiązki autorów

Standardy w ogłaszaniu wyników badań

Autorzy informujący o wynikach oryginalnych badań powinni przedstawić odpowiednie uzasadnienie wykonanych prac oraz obiektywnie wykazać ich znaczenie. Podstawowe dane powinny zostać dokładnie przedstawione w nadesłanym tekście. Świadome podawanie całkowicie lub częściowo nieprawdziwych stwierdzeń jest nieetyczne.

Oryginalność i plagiat

Autorzy przekazują do redakcji wyłącznie oryginalne prace. Powinni upewnić się, że nazwiska autorów cytowanych w pracy i/lub fragmenty prac cytowanych dzieł zostały w niej w prawidłowy sposób zacytowane lub wymienione.

Wielokrotne, zbędne lub równoczesne publikowanie

Autor nie powinien publikować prac opisujących te same badania w więcej niż jednym czasopiśmie lub innej pierwotnej publikacji. Równoległe złożenie tego samego tekstu do więcej niż jednego czasopisma jest nieetyczne i nieakceptowalne.

Autorstwo pracy

Autorstwo powinno zostać przypisane wyłącznie tym osobom, które wniosły znaczący wkład w koncepcję oraz realizację projektu, a także w interpretację wyników badań. Wszystkie osoby, które wniosły znaczący wkład w powstanie artykułu, powinny zostać wymienione jako współautorzy. Osoby, które uczestniczyły w niektórych istotnych aspektach projektu badawczego, powinny zostać wymienione w sekcji „Podziękowanie”. Główny autor powinien się upewnić, że wszyscy uprawnieni współautorzy (zgodnie z powyższą definicją) zostali umieszczeni na liście autorów, oraz że wśród współautorów nie ma osób nieodpowiednich. Ponadto wszyscy współautorzy powinni zapoznać się z końcową wersją nadsyłanego tekstu, zaaprobować ją i wyrazić zgodę na przesłanie tekstu do publikacji.

Ujawnianie informacji i konflikt interesów

Wszyscy autorzy powinni ujawnić w artykule jakiekolwiek finansowe bądź inne istotne konflikty interesów, które mogłyby wpłynąć na rezultaty badań lub ich interpretację. Wszystkie źródła finansowania badań, których efektem jest artykuł, powinny zostać ujawnione.

Błędy w publikacji

Jeżeli autor odkryje znaczący błąd lub nieścisłość w publikowanej pracy, ma obowiązek natychmiast powiadomić o tym redaktora czasopisma i współpracować z nim w celu wycofania tekstu bądź opublikowania odpowiedniej erraty.

4. Procedury zabezpieczające

1. Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego redakcja wdraża procedury zabezpieczające przed nierzetelnymi praktykami naukowymi, do których należy ghostwriting (tj. ukrywanie osób, które przyczyniły się do powstania tekstu) i guest authorship (tj. wymienianie jako autorów osób, które przyczyniły się w znikomym stopniu do powstania publikacji albo wcale nie wniosły w nią swojego wkładu).

2. Autor jest zobowiązany do podania informacji o osobach, które w jakikolwiek sposób przyczyniły się do powstania artykułu. Należy podawać wszystkich współautorów artykułu, z ich afiliacją oraz informacje, kto jest autorem koncepcji, założeń, metod itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji (zob. oświadczenie o współautorstwie).

3. Ujawnić należy także (np. w formie podziękowań) nazwiska wszystkich osób, które przyczyniły się do powstania publikacji, a nie figurują jako autorzy.

4. Należy także podać (w przypisie) informacje o źródłach finansowania danej publikacji, takich jak na przykład granty, dotacje fundacji, stowarzyszeń lub instytucji komercyjnych.

5. Odpowiedzialność za zgodne z prawdą podanie informacji, o których mowa powyżej, spoczywa na osobie zgłaszającej tekst do redakcji. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za informacje podane przez autora.