Autor przysyła propozycję artykułu do rocznika „Socjolingwistyka” za pomocą systemu edytorsko-wydawniczego OJS. Nadesłany artykuł oceniany jest przez zespół redakcyjny  pod względem zgodności jego treści z profilem czasopisma oraz wymogów formalnych, które muszą spełniać teksty publikowane w Socjolingwistyce (zob. Informacje o czasopiśmie oraz Wytyczne edytorskie). W szczególnych wypadkach redakcja może skonsultować tekst z odpowiednim członkiem Rady Naukowej. 

Zespół redakcyjny dokonuje wstępnego wyboru tekstów, podejmuje decyzję, czy przesłać artykuł do recenzji czy odrzucić tekst od razu (desk reject). Redakcja sprawdza, czy artykuł odpowiada profilowi czasopisma, czy jest wystarczająco oryginalny i interesujący. Jeśli decyzja jest negatywna, artykuł zostaje odrzucony bez dalszej procedury recenzyjnej.

Redaktor wyznacza recenzentów zewnętrznych. Artykuł zostaje przekazany dwóm niezależnym recenzentom afiliowanym w jednostkach innych niż autor.  W szczególnych wypadkach, gdy jeden z recenzentów wskaże rażące błędy, nie wyznacza się drugiego recenzenta. Zgodnie z zasadą rekomendowaną przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, autor artykułu i recenzenci nie znają swoich tożsamości (double-blind review process).

Recenzenci przedstawiają swoją opinię w formie pisemnej. Recenzja musi zawierać jednoznaczną konkluzję, wyrażoną poprzez zakwalifikowanie tekstu do jednej z czterech kategorii: a) przyjąć w obecnej postaci; b)  przyjąć po wprowadzeniu drobnych zmian i poprawek; c)  odrzucić, tekst wymaga wprowadzenia licznych i poważnych zmian i poprawek, d) odrzucić, tekst nie kwalifikuje się do druku w czasopiśmie naukowym. Recenzje mają ustrukturyzowaną postać (zob. Formularz recenzencki).

Artykuł zostaje zaakceptowany lub odrzucony na podstawie opinii recenzentów. W szczególnych wypadkach, gdy recenzje są przeciwstawne, decyzja należy do kolegium redakcyjnego, które może zadecydować o dopuszczeniu bądź niedopuszczeniu tekstu do druku, może także zaprosić dodatkowego recenzenta, aby uzyskać dodatkową opinię przed podjęciem decyzji.

Autor artykułu jest powiadamiany przez redakcję o wyniku procesu recenzji oraz o ewentualnej potrzebie zmian w tekście, otrzymuje także kopię recenzji. Autor jest zobowiązany do ustosunkowania się do uwag recenzentów we wskazanym terminie. Odpowiedź autora powinna składać się z dwóch części:

    a) szczegółowych odpowiedzi na uwagi recenzenckie (w osobnym pliku),

    b) poprawionej wersji tekstu z zaznaczonymi zmianami.

W sytuacji gdy uwagi recenzentów są poważne, redakcja przesyła recenzentom poprawioną wersję tekstu  z oznaczonymi zmianami i odpowiedziami na uwagi recenzentów do zatwierdzenia. W wypadku gdy zmiany są niewielkie, zatwierdzenia zmian dokonuje redakcja. Autor zaakceptowanego tekstu zostaje powiadomiony o przyjęciu tekstu do publikacji drogą mailową.

Lista recenzentów współpracujących z czasopismem  jest publikowana na stronie internetowej czasopisma (zob. Lista recenzentów).