1. Zgłoszony artykuł podlega wstępnej ocenie przez redaktora naczelnego oraz redaktora tematycznego. W szczególnych przypadkach redakcja może skonsultować tekst z odpowiednim członkiem Rady Naukowej.

2. Jeśli tekst spełnia kryteria merytoryczne i formalne, zostaje przekazany dwóm niezależnym recenzentom. Zgodnie z zasadą rekomendowaną przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, autor artykułu i recenzenci nie znają swoich tożsamości (double-blind review process). W wypadku ocen sprzecznych redakcja może zadecydować o dopuszczeniu bądź niedopuszczeniu do druku lub powołać trzeciego recenzenta, którego opinia będzie rozstrzygająca.

3. Pisemna recenzja zawiera jednoznaczny wniosek recenzenta o dopuszczeniu artykułu do druku lub jego odrzuceniu.

4. O wyniku postępowania recenzenckiego autor jest powiadomiony przez redakcję, otrzymuje także kopię recenzji. Autor jest zobowiązany do ustosunkowania się do uwag recenzentów we wskazanym terminie.

5. Lista wszystkich recenzentów współpracujących z czasopismem jest dostępna na stronie internetowej czasopisma.

6. Ostateczną decyzję o przyjęciu lub odrzuceniu artykułów podejmuje redakcja.