Tytuł czasopisma: Socjolingwistyka

Rok założenia: 1977

Wydawca: Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk (zob. IJP PAN)

Aktualna punktacja ministerialna: od roku 2019 - 70 pkt.

Indeksacja w bazach bibliograficznych: CEJSH, ERIH PLUS, PBN/Pol-index, BazHum

Organ zarządzający: Redakcja i Rada Naukowa czasopisma (zob. Zespół redakcyjny)

Wersje czasopisma

Czasopismo Socjolingwistyka ukazuje się w wersji elektronicznej i drukowanej, w obu wersjach czasopisma znajdują się takie same artykuły. Od 2015 roku (numer 29) wersją pierwotną jest wersja elektroniczna. Artykuły są zamieszczane bezpośrednio na stronie internetowej czasopisma jako pliki pdf, od 2019 roku (numer 33) również w formatach mobi i ePub. 

Dostęp do pełnych treści

Model czasopisma: Open Access. Elektroniczne wersje artykułów są publikowane w otwartym dostępie bez embarga czasowego. Wydania papierowe są dostępne do nabycia w Księgarni IJP PAN .

Prawo autorskie i polityka licencyjna

Od roku 2020 czasopismo publikuje artykuły naukowe na licencji CC BY-ND 4.0 [wzór umowy]. W przypadku tekstów opublikowanych w  Socjolingwistyce do roku 2019 obowiązuje umowa wydawnicza, której stronami są wydawca (IJP PAN) oraz autor/współautor tekstu naukowego [wzór umowy]. 

Polityka prywatności 

Szczegółowe informacje znajdują się w oświadczeniu o ochronie prywatności

Harmonogram wydawniczy

Socjolingwistyka jest recenzowanym rocznikiem naukowym. Artykuły przyjmowane są do 28 lutego każdego roku kalendarzowego. Po tym terminie do Autorów przesyłane są informacje z decyzją, czy artykuł został zakwalifikowany do recenzji zewnętrznej. Numery ukazują się w ostatnim kwartale roku (grudzień).

Publikowane treści

Redakcja przyjmuje do publikacji wyłącznie oryginalne, niepublikowane wcześniej w innych czasopismach ani materiałach z konferencji prace językoznawcze oraz z pogranicza  językoznawstwa i nauk humanistyczno-społecznych. Nadesłanie artykułu do redakcji uważa się za jednoznaczne z oświadczeniem Autora(-ów), że tekst nie był w tej samej postaci publikowany w innym czasopiśmie, ani złożony w żadnej innej redakcji. Artykuły powinny mieć charakter badawczo-naukowy. Można przysyłać także artykuły przeglądowe, napisane w celu stworzenia nowych syntez lub uogólnień. Na łamach czasopisma publikowane są także sprawozdania z konferencji krajowych i międzynarodowych oraz recenzje publikacji naukowych. Treści te nie są poddawane ocenie recenzentów. Począwszy od numeru 29 (2015) publikowane są teksty w językach polskim oraz angielskim.  

Metadane dołączone do artykułów naukowych

Słowa kluczowe w języku polskim angielskim, streszczenia w języku polskim i angielskim, afiliacja Autora (-ów), DOI artykułu, ORCID.

Procedura recenzowania

Podwójnie anonimowe recenzje, autorzy i recenzenci nie znają swojej tożsamości (double blind peer review). Powoływanie minimum dwóch niezależnych recenzentów do każdego artykułu naukowego. Przygotowanie recenzji w wersji pisemnej, zawierającej jednoznaczny wniosek odnośnie do dopuszczenia artykułu naukowego do publikacji. Ustrukturyzowana forma publikowanych recenzji naukowych (zobacz: Formularz recenzencki). Opublikowanie listy recenzentów raz w roku.

Szczegółowy opis procedury recenzowania w zakładce Proces recenzji.

Wykorzystywane narzędzia

Czasopismo korzysta z systemu wydawniczo-edytorskiego Open Journal Systems. Do weryfikacji oryginalności tekstów i ochrony własności intelektualnej wykorzystujemy system antyplagiatowy Plagiat.pl.

Archiwizacja prac przez autorów

W wypadku tekstów publikowanych do 2019 roku włącznie, jeżeli autor chce wykorzystać swój tekst w celach promocyjnych lub naukowych (np. przedrukować w innym czasopiśmie) musi wystąpić pisemnie o zgodę do dyrektora  IJP PAN. Podania prosimy przesyłać na adres mailowy redakcji: socjolingwistyka@ijp.pan.pl.

Licencja Creative Commons CC BY-ND 4.0 zezwala na dalsze rozpowszechnianie artykułu (w formach: preprint, postprint i w wersji wydawniczej), zarówno przez użytkownika jak i autora, do celów naukowych i promocyjnych, jednak nie zezwala na tworzenie tzw. utworów zależnych, tj. takich, które treściowo różnią się od oryginalnie opublikowanego tekstu - wersji wydawniczej. 

Archiwizacja

Egzemplarze drukowane są przekazywane do archiwizacji w Bibliotece Narodowej i Bibliotece Jagiellońskiej. Od 2015 roku, kiedy wersja elektroniczna stała się wersją pierwotną czasopisma materiały są także archiwizowane na stronie internetowej czasopisma oraz w Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych.

Opłaty za publikację

Redakcja nie pobiera od Autorów żadnych opłat za złożenie manuskryptu ani za jego publikację.

Procedury zabezpieczające i zasady postępowania w przypadku zarzutów o nierzetelność badań

zobacz: Zasady etyczne

Źródło dochodów: finansowanie instytucjonalne. Nie pobiera się opłat od autorów przesyłających propozycje prac ani od ich instytucji. W latach 2019-2020 część zadań została zrealizowana w ramach w ramach projektu ministerialnego „Wsparcie dla czasopism naukowych”.

Reklamy: reklamy nie są zamieszczane.

Marketing bezpośredni: nie jest prowadzony.