Polityka prywatności

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej) dalej RODO oraz w związku z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000), informujemy, iż:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk, al. Adama Mickiewicza 31, 31-120 Kraków.

2. W Instytucie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, kontakt z Inspektorem pod adresem ioda@ijp.pan.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu realizacji procesu wydawniczego i rozpowszechnienia publikacji.

4. Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. art. 6 ust. 1 pkt. a i art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest:

a. dobrowolne w przypadku korzystania z treści czasopism open access zdeponowanych na platformie OJS czasopisma

b. warunkiem koniecznym w przypadku chęci uczestnictwa w elektronicznym procesie wydawniczym, w tym:

- deponowania tekstów do publikacji na prawach autorów,

- prowadzenia prac związanych z funkcjami: redaktora, redaktora działu, redaktora technicznego, recenzenta, specjalisty DTP, indeksatora, korektora, menedżera czasopisma, menedżera subskrybcji, menedżera ds. marketingu,

- założenia konta na prawach czytelnika w celu uzyskiwania informacji ze strony wydawnictwa i redakcji o nowo opublikowanych numerach i artykułach.

Dane osobowe potencjalnych autorów, których teksty nie zostały przyjęte do publikacji mogą zostać usunięte przez administratora po 2 latach od decyzji redakcji o niepublikowaniu.

Dane osobowe użytkowników na prawach czytelników mogą zostać usunięte przez Administratora w każdym momencie po uprzednim zgłoszeniu żądania użytkownika.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w imieniu administratora danych przez upoważnionych pracowników wyłącznie w celu, o którym mowa w ust. 3.

7. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celów oraz wymagany przepisami prawa.

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa

9. Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu:

a. prawo dostępu do treści swoich danych,

b. prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,

c. prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych – w przypadkach przewidzianych prawem,

d. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

e. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

10. Platforma wykorzystuje pliki cookie, które służą do identyfikacji przeglądarki odwiedzających. Dzięki zebranym informacjom Administrator chce uzyskać wiedzę o częstotliwości odwiedzin Platformy oraz identyfikacji jej najbardziej interesujących elementów. Uzyskane dane pozwolą Administratorowi na lepsze dostosowanie Platformy do potrzeb użytkowników, usprawnienia jej funkcjonowania oraz w celach statystycznych. Pliki te nie mogą być wykorzystane do infekowania urządzenia wirusami lub innym złośliwym oprogramowaniem.