O korzyściach z nauczania oraz uczenia się języka polskiego jako obcego (wyniki sondażu)

Słowa kluczowe: polityka językowa, świadomość językowa, sondaż opinii publicznej, język polski jakojęzyk obcy, promocja języka polskiego

Abstrakt

Opracowanie stanowi kontynuację badań opinii na temat pozycji języka polskiego w świecie. Przeprowadzono je wśród 664 studentów Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Akademii Górniczo-Hutniczej i Politechniki Śląskiej. Artykuł dotyczy pytań otwartych:  „Dlaczego obcokrajowcy uczą się języka polskiego?” oraz „Czy Polska może mieć jakieś korzyści z faktu, że inni znają nasz język i posługują się nim?”. Respondenci dostrzegają utylitarną, marketingową, ale i poznawczą wartość języka, jako klucza do kultury, tradycji i mentalności. Popularyzację polszczyzny wśród obcokrajowców uznają za pożyteczną dla wizerunku kraju i dla rozwoju gospodarczego. Ankieta pokazuje zróżnicowanie w poglądach na potencjał ekonomiczny języka i kultury, związane w pewnym stopniu z profilem i kierunkiem studiów.

Bibliografia

Bartmiński J. (red.) 2006: Język, wartości, polityka. Zmiany rozumienia nazw wartości w okresie transformacji ustrojowej w Polsce. Raport z badań empirycznych, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Czeniek A. 2015: Język polski mniej lub bardziej dziedziczony. Czynniki wpływające na kompetencję językową dzieci polskich emigrantów, Poradnik Językowy 8, 90–100.

Fleischer M. 2003: Stabilność polskiej symboliki kolektywnej, [w:] Bartmiński J. (red.), Język w kręgu wartości. Studia semantyczne, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 107–143.

Lipińska E. 2015: Postawy młodzieży polonijnej wobec języka ojczystego i tożsamości etnicznej, Poradnik Językowy 8, 73–89.

Łobos A. 2003: Znaczenie pojęć język i państwo dla współczesnych studentów, Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego LIX, 169–175.

Miodunka W. 2016: Znajomość polszczyzny wśród cudzoziemców niepolskiego pochodzenia. O potrzebie metodologii badań, Poradnik Językowy 8, 45–60.

Miodunka W. 2017: O potrzebie opisu i kształtowania świadomości językowej współczesnych Polaków, Język Polski XCVII, 3, 5–18.

Pawłowski A. 2015: Promocja języka polskiego — między lingwistyką a marketingiem, Poradnik Językowy 8, 143–155.

Pawłowski A. 2017: Odmiana nazw niektórych firm i produktów jako przedmiot polityki językowej, Język Polski XCVII, 3, 35–47.

Pisarek W. 2003: Wybory słów sztandarowych jako kryterium stratyfikacji społeczeństwa, [w:] Bartmiński J. (red.), Język w kręgu wartości. Studia semantyczne, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 87–106.

Sagan-Bielawa M. 2017: Polszczyzna (nie tylko) dla Polaków. Pozycja języka w świecie w opinii studentów, Język Polski XCVII, 3, 19–34.

SJP PWN — Słownik języka polskiego PWN [16.03.2018].

Opublikowane
2019-12-21
Jak cytować
Sagan-Bielawa, Mirosława. 2019. „O korzyściach Z Nauczania Oraz Uczenia Się języka Polskiego Jako Obcego (wyniki sondażu) ”. SOCJOLINGWISTYKA 33(1): 181-91. https://socjolingwistyka.ijp.pan.pl/index.php/SOCJO/article/view/16 (23 styczeń 2020).
Dział
ROZPRAWY I ARTYKUŁY