Recenzja monografii Piotra Rybki „Samogłoski w gwarach Górnego Śląska i polszczyźnie ogólnej. Porównanie z wykorzystaniem danych akustycznych i artykulacyjnych”

Słowa kluczowe: Śląsk, fonetyka, analiza akustyczna, artykulacja

Abstrakt

Recenzja jest poświęcona najnowszej książce Piotra Rybki Samogłoski w gwarach Górnego Śląska i polszczyźnie ogólnej. Porównanie z wykorzystaniem danych akustycznych i artykulacyjnych wydanej w 2018 roku w ramach Prac Instytutu Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk. Jest to eksperymentalna praca z zakresu fonetyki dialektalnej. Autor opracował modele akustyczne i artykulacyjne, które umożliwiają porównanie cech samogłosek w mowie mieszkańców Górnego Śląska i wymowie ogólnopolskiej.

Bibliografia

Bąk S. 1974: Mowa polska na Śląsku, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Cząstka-Szymon B. 2013: Opinia o projekcie zmiany Ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym, a także niektórych innych ustaw, LingVaria 8, 185–198.

Dejna K. 1973: Dialekty polskie, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Furdal A. 2002: Dialekt czy język — problem nie tylko lingwistyczny, [w:] Okoniowa J., Dunaj B. (red.), Studia dialektologiczne II, Kraków: Instytut Języka Polskiego PAN, 37–46.

Karaś H. 2010a: Dialekty i gwary polskie. Kompendium internetowe pod red. Haliny Karaś, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

Karaś H. 2010b: Dialektyzmy a regionalizmy, [w:] Gwary polskie. Przewodnik multimedialny pod red. Haliny Karaś, <http://www.gwarypolskie.uw.edu.pl> [5.05.2019].

Rybka P. 2015: Międzynarodowy alfabet fonetyczny w slawistyce, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Tambor J. 2006: Mowa Górnoślązaków oraz ich świadomość językowa i etniczna, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Tambor J. 2011: Opinia merytoryczna na temat poselskiego projektu ustawy o zmianie Ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym, a także niektórych ustaw, Biuro Analiz Sejmowych, http://orka.sejm.gov.pl/IEKSBAS...[5.05.2019].

Urbańczyk S. 1984: Zarys dialektologii polskiej, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Wronicz J. 2013: Mowa Ślązaków — gwara, dialekt czy język regionalny (w związku z próbą zmiany statusu prawnego), LingVaria 8, 173–184.

Wyderka B. 2013: Współczesny zasięg terytorialny gwar śląskich, <http://www.instytutslaski.com/wp-content/uploads/2013/03/zasieg_gwar.pdf> [5.05.2019].

Zaręba A. 1980a: Atlas językowy Śląska, t. 6, cz. 1: Mapy 1001–1250, Kraków: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Zaręba A. 1980b: Atlas językowy Śląska, t. 6, cz. 2: Wykazy i komentarze do map 1001–1250, Kraków: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Zaręba A. 1988: Szkice z dialektologii śląskiej, Katowice: Śląski Instytut Naukowy.

Opublikowane
2019-12-21
Jak cytować
Mika, Dorota. 2019. „Recenzja Monografii Piotra Rybki «Samogłoski W Gwarach Górnego Śląska I Polszczyźnie ogólnej. Porównanie Z Wykorzystaniem Danych Akustycznych I artykulacyjnych»”. SOCJOLINGWISTYKA 33(1): 297-302. https://socjolingwistyka.ijp.pan.pl/index.php/SOCJO/article/view/53 (23 styczeń 2020).
Dział
SPRAWOZDANIA I PRZEGLĄD LITERATURY SOCJOLINGWISTYCZNEJ