Opublikowane: 31.12.2021

Cechy lingua franca w języku włoskim. Dowody z ewolucyjnego eksperymentu językoznawczego

31.12.2021
Katarzyna Rogalska-Chodecka

Rama satelitarna czy czasownikowa? W kierunku typologii zdarzeń ruchowych w języku angielskim jako lingua franca

31.12.2021
Katarzyna Piątkowska, Ariadna Strugielska

Elementy humorystyczne w znakach chińskich – perspektywa społeczno-kulturowa i historyczna

31.12.2021
Li-Chi Chen, Anna Sroka-Grądziel, Fu-Lan Lee, Eryk Hajndrych

Środki językowe jako narzędzie nacechowania nieformalnych wypowiedzi kobiet we współczesnym języku chińskim

31.12.2021
Ewa Zajdler, Agata Naruszewicz

Wczesna nauka czytania i pisania dzieci dwujęzycznych. Transfer umiejętności i dwujęzyczność w czytaniu i piśmie

31.12.2021
Robert Debski, Agnieszka Rabiej

Wpływ pandemii na sytuację rodzin wychowujących dzieci wielojęzycznie z perspektywy socjolingwistycznej

31.12.2021
Julia Magdalena Murrmann

Socjolingwistyczny wymiar komunikacji medycznej w nauczaniu języka polskiego jako obcego

31.12.2021
Paulina Oczko

Języki publikacji w polskiej humanistyce i w naukach społecznych

31.12.2021
Paweł Zakrajewski, Krystyna Warchał

Ciało w Sieci – (cyber)świat osób z zaburzeniami odżywiania w kontekście dyskursu somatycznego

31.12.2021
Magdalena Graf

Grzeczność językowa w polskich mediach społecznościowych – zarys problemu

31.12.2021
Danuta Kępa-Figura

Mniejszość narodowa czy narodowość? Współczesna polityka terminologiczna na Węgrzech jako odzwierciedlenie tysiącletniej tradycji państwa wielonarodowego i konsekwencja Traktatu w Trianon

31.12.2021
Karolina Kaczmarek

Świadomość językowa na temat gwary wśród mieszkańców Konina i okolic

31.12.2021
Błażej Osowski

Społeczne uwarunkowania kompetencji językowej przedstawicieli mniejszości polskiej w Stryju (obwód lwowski)

31.12.2021
Angelika Pawlaczyk

Co tytuły i podtytuły krakowskich i małopolskich druków ciągłych niezależnego obiegu wydawniczego mówią o rzeczywistości, w której powstały, i spojrzeniu na świat ich autorów

31.12.2021
Barbara Batko-Tokarz

Czy to słowa (wyłącznie) białostockie? Rozważania o statusie leksykalnym wyrazów uznawanych za regionalizmy w Białymstoku i okolicach

31.12.2021
Emil Popławski

Wymiary potocznej świadomości językowej i relacje między nimi

31.12.2021
Joanna Lustanski

Relacja na ty w świetle tekstów z Narodowego Korpusu Języka Polskiego

31.12.2021
Yumeko Kawamoto

Stereotyp księdza „typowego” i „prawdziwego” w świetle danych ankietowych

31.12.2021
Iwona Morawska, Małgorzata Karwatowska

Bizneswoman, biznesmenka, kobieta biznesu, przedsiębiorczyni czy kobieta przedsiębiorcza? Nazewnictwo kobiet związanych z biznesem we współczesnym dyskursie publicznym

31.12.2021
Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn

Język specjalistyczny dla potrzeb biznesowych w perspektywie glottodydaktycznej - projekt badań

31.12.2021
Mariola Jaworska

Słownictwo przestępcze za murami polskich zakładów karnych dla kobiet. Rekonesans badawczy na podstawie badań ankietowych

31.12.2021
Anna Niepytalska-Osiecka

„Stopnie wojskowe to nie rzeczowniki, dlatego też nie mają rodzaju” . Socjolingwistyczne aspekty dyskusji o feminizacji stopni wojskowych w Niemczech

31.12.2021
Beata Mikołajczyk